بر اساس تفاهم ‌نامه منعقد شده بين جناب آقای دکتر وحید حدادی اصل، ریاست محترم دانشکده مهندسی نفت و شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کليه خدمات مجموعه آزمايشگاه‌ های اين دانشکده، از طریق سامانه خدمات آزمايشگاهي، در اختیار اعضاء محترم هيأت علمی، دانشجویان و کليه پژوهشگران و صنايع کشور قرار خواهد گرفت. این مجموعه از آزمايشگاه ‌ها عبارتند از:

آزمایشگاه آنالیز مغزه

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی شعبانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: دکتر مهدی شعبانی

 

 

آزمايشگاه پدیده های بین سطحی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد شریفی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: دکتر محمد شریفی

 

 

آزمايشگاه ازدیاد برداشت

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر علیرضا کاظمی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه:  ریحانه پیرو

 

 

آزمایشگاه ژئوشیمی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمدرضا ربانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مرتضی آسمانی

 

 

آزمايشگاه آسیب سازند

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر احسان خامه‌چی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد پورصالحی

 

 

آزمایشگاه ژئو مکانیک

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدجواد عامری شهرابی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مهدی رحمانی

 

 

شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتي امیرکبیر برای آقای دکتر علیرضا کاظمی (نماينده دانشکده در شورای شبکه آزمايشگاهی) و همچنين جناب آقای مهدی رحمانی (نماينده دانشکده در کميته ارتباط با صنعت شبکه آزمايشگاهي)، موفقیت و سربلندی در پيش برد امور را آرزومند است.