معرفی

 

گروهي از دانشگاهها، مؤسسات علمي تحقيقاتي و شرکتهاي توليدي، به منظور کمک به ارتقاء و حفظ سطح کيفيت تجهیزات صنایع برق و مطابقت نمودن  این تجهیزات، با استانداردهاي جهاني اقدام به تأسيس شرکت آزمايشگاههاي صنايع برق و اجراي طرح احداث مجتمع آزمايشگاهي نمودند.

در این راستا شرکت اپیل، ارائه دهنده خدمات تست و بازرسي براي تجهيزات صنعت برق بصورت آزمايشگاهي و در محل و مطابق با استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي مي باشد. آزمايشگاههاي اين شرکت عبارت از سازگاري الکترومغناطيسي (EMC)، حفاظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP)، افزايش درجه حرارت (TR)، فشار قوي(HV) ، فشار ضعيف (LV) ، ضد انفجاري(EX)  و … بوده و علاوه بر دارا بودن گواهي هاي کاليبراسيون معتبر از مراکز داراي صلاحيت ملي و بين المللي، داراي گواهي تأييد صلاحيت از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز مي باشند.

شايان ذکر است که اين شرکت در ارائه سرويسهاي انجام آزمون، از پرسنل متخصص و مجرب بهره مي برد و در راستاي انجام رسالت اين شرکت در حفظ بي طرفي و ارائه گزارشهاي آزمون معتبر، مراحل انجام و نگارش گزارشهاي انجام آزمون با نظارت يکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير انجام مي پذيرد.