کارگاه پلاستیک

 

دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرکزی

سرپرست : معاونت پژوهشی

محل استقرار : دانشگاه صنعتی امير كبير- واحد بندر ماهشهر، کارگاه پلاستیک

 

معرفی

اين کارگاه از کارگاههای تخصصی رشته مهندسی پليمر می باشد که در آن دانشجويان با دستگاهها و فرايندهای شکل دهی پليمرها آشنا می گردند.

اهداف اين کارگاه عبارت است از:

  • آشنايی با فرايندهای شکل دهی پليمرها

  • آماده سازی مواد اوليه برای انجام پروژه های تحقيقاتی ( تهيه قطعات، آميزه کاری و آلياژسازی و)

  • بررسی شرايط و مدلسازی فرايندهای شکل دهی پليمرها

 

تجهیزات و خدمات