با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت آزمایشگاههای دانشگاه و پیشنهادات آزمایشگاهها و نیاز های آزمایشگاهی، این سامانه ارتقاء پیدا کرد.