خدمتتعرفه
تصویر برداری بیولوژیک 
تصویربرداری از اجسام فازی، کانی ها، بلورها و ... 
مطالعه و اندازه گیری ذرات میکروسکوپی به كمك تله اندازی نوری 
چیدمان لیتوگرافی لیزری به كمك جابجاگر نانومتریک و لیزر ماوراءبنفش 
 

 
     

نام دستگاهمدلسازندهویژگی
میکروسکوپ نوری   
میکروسکوپ پلاریزان   
میکروسکوپ کنتراست فاز   
میکروسکوپ میدان تاریک   
میکروسکوپ فلوئورسانس   
میکروسکوپ تراولینگ   
کیت تله اندازی نوری   
لیزر ماوراءینفش پیکوثانیه در طول موج 355 نانومتر    
جابجاگر نانومتریک با سه درجه آزادی   
شبیه ساز خورشید