نام دستگاهمدلسازندهویژگی
مجموعه توری های عبوری   
دوربین های CCD   
جابجاگرهای خطی   
چشمه های نور سفید   
کارت های رابط دوربین رایانه   
مجموعه عدسی ها   
مجموعه نگهدارنده های اپتومکانیک   
آشکارسازهای نوری فوتودیود   
مجموعه فیلترهای فضایی    
سیستم تلسکوپیک و تلسکوپ های نوری   
الگوی تست USAF   
لیزر دیودی سبز   
شکاف متغیر   
مبدل های A/D    
   
     


                                                                       
   
     

خدمتتعرفه
چیدمان های انحراف سنجی ماره  
اندازه گیری ضریب شکست در اجسام فازی با چیدمان انحراف سنجی ماره 
اندازه گیری دما و ضرایب انتقال حرارت با چیدمان انحراف سنجی ماره 
اندازه گیری ضرایب شکست غیر خطی و ضرایب جذب بروش انحراف سنجی ماره و Z-Scan 
اندازه گیری پارامترهای اپتیکی نانو ذرات و نانو ساختارها 
توپوگرافی ماره 
اندازه گیری تنش های مکانیکی در ابزارها و سطوح مختلف 
اندازه گیری پروفایل سه بعدی اجسام به روش های اپتیکی 
اندازه گیری نمایه سه بعدی چهره انسان و اندازه گیری افتادگی در پارچه های مختلف 
تصویر برداری سه بعدی آزمون سطوح بزرگ نظیر پل ها و سدها 
اندازه گیری توابع انتقال اپتیکیOTF, MTF, PTF 
تست دستگاه ها و المان های اپتیکی به كمك تکنيک ماره 
تعیین کیفیت دستگاه ها و تجهیزات اپتیکی