نام دستگاهمدلسازندهویژگی
میز اپتیکی   
لیزر Nd:YAG با چهار طول موج مختلف   
لیزر هلیوم نئون 5 رنگ   
لیزر پایدارسازی شده هلیوم نئون   
طیف سنج UV-VIS   
طیف سنج CCD و متعلقات   
کارت های آشکار ساز در محدوده های ماوراءبنفش و مادون قرمز   
گونیومتر ها   
مجموعه توری های بازتابی   
آشکارساز فوتومولتی پلایر   
مجموعه فیلترهای رنگی و شدتی   
توان سنج و انرژی سنج لیزری   
پروفایلر باریکه لیزر   
آشکارساز آرایه خطی   
آشکارساز سیلیکنی سرعت بالا   
آشکارساز سیلیکنی حساسیت بالا   
کیت منشور   
عدسی های ماوراء بنفش   
لامپ جیوه و سدیم   
باریکه شکن ها   
کره انتگرال گیر   
تقویت کننده قفل شده   
نگهدارنده های اپتومکانیک   
خدمتتعرفه
طیف سنجی عبوری، جذبی و نشري 
اجرای چیدمان های مختلف طیف سنجی 
طیف سنجی UV-VIS 
طیف سنجی LIBS و LIF 
تابش دهی لیزر بر سطوح مختلف مواد 
تولید نانو ذرات بروش کندوسوز لیزری 

 خرید خدمت