عنوان آزمایشگاه
                                                             
   
     
برنامه زمانی
ستونی تعریف نشده است. داخل ماژول فرم ساز را پیکر بندی کنید .
نام خدمتتعرفه
اندازه گیری طول موج، ضریب شکست، توزیع دما  
اندازه گیری توزیع دما و ضریب انتقال حرارت  
اندازه گیری ضرایب شکست غیر خطی 
اندازه گیری چگالی، چگالی الکترونی،  
تست صافی سطح 
اندازه گیری پروفایل سه بعدی اشیاء،  
هولوگرافی  
تست قطعات اپتیکی 
اندازه گیری ابیراهی 
مطالعه پلاسماها و اجسام فازی مختلف 
ضریب ترمواپتیک 
ضرایب شکست و پاشندگی مایعات 
   
     


درباره آزمایشگاه
آزمایشگاه تداخل سنجی و موج سنجی
نام دستگاهمدلسازندهویژگی
میز اپتیکی    
مجموعه عدسیها   
مجموعه آینه ها   
مجموعه فیلترهای رنگی و شدتی   
مجموعه فیلترهای فضایی   
لیزرهای هلیم نئون پلاریزه و غیر پلاریزه   
لیزرهای دیودی   
دوربین های CCD   
آشکارساز نوری   
فیلم های هولوگرافی   
تیغه تست اپتیکی   
شکست سنج آبه   
جابجاگر میکرومتر یک بعدی   
موج سنج شیک هارتمن   
اتوکلیماتور   
کلیماتور باریکه لیزر   
تداخل سنج مایکلسون- فابری پرو   
مجموعه اپتو مکانیک    
بوردهای اپتیکی   
پرسنل آزمایشگاه
ستونی تعریف نشده است. داخل ماژول فرم ساز را پیکر بندی کنید .
مشخصات آزمایشگاه
ستونی تعریف نشده است. داخل ماژول فرم ساز را پیکر بندی کنید .