کارگاه پلاستیک

 

تجهیزات و خدمات:

- دستگاه RING STIFNESS

-  دستگاه FILM BLOWING

-  دستگاه آسیاب

-  اکسترودر تک پیچه