آزمایشگاه کنترل رنگ

 

تجهیزات و خدمات

 

-  گونیواسپکترومتری

- اسپکتروفتومتری

- کدرسنجی

- اسپکتروفتومتری UV-VIS