آزمایشگاه شیمی آلی

 

تجهیزات و خدمات

 

- اندازه گیری نقطه ذوب مواد آلی(Melting Point)