آزمایشگاه بیوپلیمر

 

تجهیزات و خدمات

 

- کراس لینک کننده UV

- میکروسکوپ نوری

- میکروسکوپ معکوس

- هدایت سنج

- همزن مکانیکی