آزمايشگاه آنالیز پليمرها

 

هدف:

شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرها و نانوکامپوزیت ها،آنالیز کمّی وکیفی پلیمرها ، بررسی خواص دینامیکی مکانیکی پلیمرها و نانوکامپوزیت ها ، بررسي پایداری حرارتی و تخمین طول عمر پلیمرها و نانوکامپوزیت ها. 

 

تجهيزات:

 FTIR

 DMTA

TGA

DSC

 آون معمولی و خلأ

 مخزن های ازت مایع با حجم های مختلف